Beleid AVG/privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene EHBO vereniging ’s-Hertogenbosch
Genualaan 41, 5237 EC ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6417897

De persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • Contact met de leden van onze vereniging: mail, post en telefonisch.
 • Oproepen voor een inzet bij een EHBO evenement.
 • Aanvragen van verlenging EHBO diploma’s.
 • De leden van het bestuur: wie waarvoor te benaderen is en op welke manier.

Wij maken daarbij gebruik van de volgende gegevens:

 • Voorletters, Achternaam, Roepnaam
 • Straatnaam, Huisnummer (Toevoeging), Postcode, Plaats, Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • Diplomanummer van Het Oranje Kruis, en diploma-vervaldatum
 • Eventueel informatie over aantekeningen/certificaten
 • Inschrijfdatum, (uitschrijfdatum, opzegreden)
 • Examendatum
 • Lidnummer
 • Contributiefacturen en overzicht betalingen
 • Functionaris in de vereniging : voorzitter, secretariaat, penningmeester, coördinator hulpverlening, bestuurslid, etc. De begin- (en eind)datum van de functie

Door het aanmelden als lid van de Algemene EHBO vereniging ’s-Hertogenbosch verstrekt het lid zelf de benodigde gegevens en verleent daarmee toestemming voor gebruik binnen de organisatie.

Deze gegevens zijn toegankelijk voor:

 • Voorzitter: als back-up voor het bestuur
 • Secretaris: i.v.m. aanvraag diploma /examens, verlengingen.
 • Penningmeester: facturen, contributie.
 • Coördinator hulpverlening

Website

Op de website zullen zonder schriftelijke toestemming geen herkenbare foto’s geplaatst worden.

Duur van de opslag:

Wanneer het lidmaatschap wordt beëindigd, eindigt automatisch de noodzaak om de hieraan gekoppelde persoonsgegevens te bewaren. Wanneer er geen wettelijke gronden meer zijn om de persoonsgegevens langer te bewaren dan worden deze vernietigd uit alle systemen van de Algemene EHBO vereniging ’s-Hertogenbosch.

Met wie delen wij gegevens, en welke gegevens:

 • Het oranjekruis: diplomanummer, naam, adres, geboortedatum, e-mailadres
 • Communicatie met leden: email , in BCC of per post
 • Website: gegevens vereniging, contact bestuur
 • Evenement aanvraag: onderling via de mail, voorkeur in BCC verstuurd.
 • Aanvrager Evenement: naam hulpverlener + eventueel contact gegevens bestuur EHBO + nota met rekeningnummer.

De Algemene EHBO vereniging ’s-Hertogenbosch verstrekt uitsluitend gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bestuursleden die toegang hebben tot het gegevensbestand van de Algemene EHBO vereniging ’s-Hertogenbosch of een deel ervan, evenals degenen die rechten hebben tot wijziging van de gegevens, moeten de privacy-regels in acht nemen.

Het is niet toegestaan gegevens of delen ervan te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Het verstrekken van gegevens aan derden, voor welke reden dan ook, is niet toegestaan.